Redouan Znagui

Redouan Znagui

Managing Partner, EY